Newton Freitas, c. 1943, por Grete Stern. Arquivo pessoal Newton Goldmann

Newton Freitas, c. 1943, por Grete Stern. Arquivo pessoal Newton Goldmann